ANBI ANBI

Algemene gegevens Maranathakerk Giessenburg behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Giessenburg
Telefoonnummer (facultatief): 0184 652326
RSIN/Fiscaal nummer: 002521106
Website adres: http://giessenburg.protestantsekerk.net
E-mail: scriba.pkngiessenburg@gmail.com
Adres: Peursumseweg 15
Postcode: 3381 KT
Plaats: Giessenburg
Postadres: Peursumseweg 15
Postcode: 3381 KT
Plaats: Giessenburg
 
De Gereformeerde Kerk te Giessenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven; een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 Kerkorde).

Deze gemeente is zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Orfinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.)
 
  1. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.  In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit 9 leden.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, artikel 3).
 
  1. Doelstelling / Visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.  Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit God’s genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
  1. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de site van de PKN; beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op de website https://giessenburg.protestantsekerk.net/ vindt u het beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente.
 
  1. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de site van de PKN.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
  1. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.   Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.  Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.  Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
  1. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.  Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit : de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
 
  1. Toelichting op staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020 (zie onder Financieel Overzicht)
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van onroerend goed of geldmiddelen.  De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Giessenburg, maart 2021


Algemene gegevens Maranathakerk Giessenburg voor diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Giessenburg
Telefoonnummer (facultatief): 0184 652326
RSIN/Fiscaal nummer: 824121934
Website adres: http://giessenburg.protestantsekerk.net
E-mail: scriba.pkngiessenburg@gmail.com
Adres: Peursumseweg 15
Postcode: 3381 KT
Plaats: Giessenburg
Postadres: Peursumseweg 15
Postcode: 3381 KT
Plaats: Giessenburg
 

 
terug