Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

Moderamen
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, de voorzitter diaconie, de voorzitter kerkrentmeesters en de jeugdouderling.

Ouderlingen
De kerkelijke gemeente is opgedeeld in twee wijken. Een oost- en een westwijk.  In beide wijken hebben ouderlingen, pastoraal medewerkers, omzieners, een diaken en een jeugdouderling zitting alsmede een coördinator. De ouderling, daarbij ondersteund door de pastoraal medewerkers en de overige leden van het wijkteam hebben een belangrijke taak voor wat betreft het pastoraat. Zij bezoeken gemeenteleden en organiseren wijkavonden.

Diakenen
De diakenen hebben als taak met de ingezamelde gelden de nood dichtbij en ver weg te verlichten. Binnen de diaconie zijn taken verdeeld en is er een diaken voor ZWO, zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Ouderling speciale taak
Binnen de kerkenraad zijn er ouderlingen met een bijzondere taak:
- ouderling kerkrentmeester
- ouderling vorming en toerusting en evangelisatie
- ouderling jeugd

Actuele samenstelling
Kerkenraad 2022-2023
 
terug