Wat doen de kerkrentmeesters? Wat doen de kerkrentmeesters?
dit in overeenstemming met de geldende instructies van de kerkelijke organisatie (PKN).
Het college draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, beheert de goederen en zorgt voor het financieel beleid en beheer, met uitzondering van de gelden voor de Diaconie/ZWO. Tot haar taken behoort het voeren van een deugdelijk financiële administratie, die een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden, van alle baten en lasten van de kerk en de onder haar vallende commissies.
 
terug